Logitem Tân Đông HiệpChi tiết công trình
Signing Date: 06/2019
Scope of Services: LOGITEM 
Location: Tan Dong Hiep IP, Binh Duong
Investor:  LOGITEM VIET NAM Ltd.